Hod in Yetzirah

Printer-friendly versionSend to friend
Divine name: 
\yhla ynb\yhla ynb
Transliteration: 
BNI ELHIM
Pronunciation: 
Benai Elohim
Translation: 
Sons of the Gods
CategoryCorrespondences
Path8
Qabalistic worldYetzirah